- ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์เพื่อการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม -

  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

 

โล่รางวัล“ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น”ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

 

เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2558

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 59   ประจำปี  2558  วันที่  16  มกราคม  2558
ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2558

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง “ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต”
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2014)จัดโดยNectec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counter
เริมนับ 1/06/2557