- ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์เพื่อการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม -

  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
โครงการ  Chevon Enjoy Science : “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560
ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(สร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง) ระยะที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

เป็นที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการสอบคณิตศาสตร์แข่งขัน
โครงการ E-SARN MATH TOP TEN  ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

 

เป็นที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ
ครั้งที่ 19/2559 ระหว่างวันที่ 7-8 เดือนมกราคม 2560
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 

เป็นครูที่ปรึกษา โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือสร้างคำอธิบาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 7 – 9 เดือนธันวาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559
มีรายชื่อนักเรียนดังนี้ เด็กชายภาณุวัฒน์  หม่อนกันทา เด็กหญิงธรรญพร  ทิพวัฒน์ และ
เด็กหญิงฟาริดา ชมบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 88.80

 

เป็นที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ
 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14-16 เดือนธันวาคม 2559
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

เเป็นที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
“MATH CONTEST 2016”
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 

 

เป็นที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ 
ครั้งที่ 18/2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 

เป็นที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2558 ในวันที่  16–18 เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เด็กชายนวดล สมทา ได้ในลำดับที่ 7 ด้วยคะแนน 76 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ

 

โล่รางวัล“ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น”ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

 

เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2558

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 59   ประจำปี  2558  วันที่  16  มกราคม  2558
ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2558

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง “ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต”
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2014)จัดโดยNectec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counter
เริมนับ 1/06/2557